TecSar Satellite

SAR image from the TecSAR satellite.